Wiercimy

Lokata dynamicznego inwestowania EUROGWARANCJA 3

BEZPIECZNA INWESTYCJA W AKCJE I OBLIGACJE ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I EUROPY ZACHODNIEJPo sukcesie dwóch wcześniejszych subskrypcji Lokat Dynamicznego Inwestowania - Eurogwarancja, Bank Pekao SA rozpoczyna subskrypcję na nowe trzyletnie lokaty Eurogwarancja 3.Eurogwarancja łączy elementy lokaty terminowej z inwestycją w akcje na rynku kapitałowym. Na koniec okresu lokaty Bank Pekao SA gwarantuje wypłatę odsetek w wysokości 10% kwoty lokaty. Całkowity zwrot z Eurogwarancji może być jednak wyższy, ponieważ zależy od wzrostu indeksów funduszy inwestycyjnych grupy Pioneer, które inwestują swoje środki w akcje i papiery wierzycielskie firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Bank gwarantuje, że po zakończeniu lokaty Eurogwarancja 3 naliczy co najmniej 10% zysku. Jednak całkowity zwrot dla klienta może być dużo wyższy niż to

BEZPIECZNA INWESTYCJA W AKCJE I OBLIGACJE ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I EUROPY ZACHODNIEJ

Po sukcesie dwóch wcześniejszych subskrypcji Lokat Dynamicznego Inwestowania – Eurogwarancja, Bank Pekao SA rozpoczyna subskrypcję na nowe trzyletnie lokaty Eurogwarancja 3.

Eurogwarancja łączy elementy lokaty terminowej z inwestycją w akcje na rynku kapitałowym. Na koniec okresu lokaty Bank Pekao SA gwarantuje wypłatę odsetek w wysokości 10% kwoty lokaty. Całkowity zwrot z Eurogwarancji może być jednak wyższy, ponieważ zależy od wzrostu indeksów funduszy inwestycyjnych grupy Pioneer, które inwestują swoje środki w akcje i papiery wierzycielskie firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Bank gwarantuje, że po zakończeniu lokaty Eurogwarancja 3 naliczy co najmniej 10% zysku. Jednak całkowity zwrot dla klienta może być dużo wyższy niż to gwarantowane 10%. Jeżeli, średnia wartość koszyka funduszy inwestycyjnych wzrośnie w stosunku do wartości początkowej o więcej niż 10%, to zysk klienta będzie równy procentowemu wzrostowi wartości koszyka. Bank Pekao SA zaproponował więc klientom jako pierwszy w Polsce pełny, 100 procentowy, udział w zysku wynikającym ze wzrostu indeksów.

Eurogwarancja 3 umożliwia więc osiągnięcie zysków w 100% odpowiadających zwrotom z inwestycji w jednostki funduszy zarządzanych przez Pioneer Group Asset Management. Fundusze te lokują aktywa w akcje i obligacje emitowane w Stanach Zjednoczonych, Zachodniej Europie i Polsce. Połowę koszyka Eurogwarancji 3 stanowi fundusz Pioneer Core European Equity (akcje takich firm jak Vodafone, Nokia,Glaxosmithkline, Nestle itd.), a drugą połowę fundusz Pioneer High Yield Corporate Bond Fund (akcje i obligacje takich firm jak: Wesco Distribution, Ingram Micro Inc.,Mascotech Inc, Human Genomoe, Adaptech Inc., Tower Automotive).

Oprócz bardzo wysokiej, 100 procentowej partycypacji, drugą bardzo atrakcyjną nowością na polskim rynku jest w przypadku w Eurogwarancji 3 zaoferowana przez Bank Pekao SA opcja Podwójna Gwarancja (take profit). Podwójna Gwarancja zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania przez klienta zysków większych niż 10%. Jeśli w okresie lokaty średnia wartość koszyka funduszy wzrośnie w którymkolwiek momencie o więcej niż 20% wartości początkowej, Bank Pekao SA zwiększy wysokość stopy gwarantowanej dla klienta do poziomu 20%. Stanie się tak niezależnie od zmian rynkowych w przyszłości. Gdyby wskaźniki dalej rosły i przekroczyły 20%, klient otrzyma zwrot wynikający ze wzrostu wartości koszyka, np. 31% proc. Gdyby po podniesieniu gwarantowanego zwrotu do 20% wartość koszyka spadła, klient otrzyma podwyższony do 20% zwrot gwarantowany.

A to już wiesz?  Kary za naruszenie RODO stały się rzeczywistością

\”Eurogwarancja daje pewność, że klient otrzyma zainwestowane środki wraz z naliczonymi odsetkami, a także daje inwestorowi szansę do uzyskania wyższej końcowej stopy zwrotu poprzez inwestycję na rynku kapitałowym\” ? mówi Marcin Bednarski, Dyrektor Departamentu Planowania i Controllingu Pionu Bankowości Detalicznej Bank Pekao SA.

Wpłaty na lokaty Eurogwarancja 3 przyjmowane są w drodze subskrypcji w dniach od 18 marca do 8 kwietnia 2002 r. Bank otwiera lokatę 9 kwietnia 2002 i prowadzi ją do dnia 8 kwietnia 2005 r. włącznie. Minimalna kwota depozytu wynosi 10,000 zł. 

PRZYKŁAD:

Między 18 marca a 8 kwietnia 2002 r. klient wpłaca na lokatę Eurogwarancja 10.000 zł.

Począwszy od dnia 09 kwietnia 2002 roku środki są oprocentowane według stopy gwarantowanej wynoszącej 10% (nazwijmy ją stopą X)

Jeżeli po dokonaniu wszystkich 12 obserwacji okaże się że średnia wartość koszyka funduszy inwestycyjnych (wartość Y) jest wyższa od wartości początkowej z dnia 09/04/2002 o więcej niż 10% wtedy zyski klienta przekroczą gwarantowane 10%.

Wskaźnik Y ustala się w sposób następujący. Najpierw odejmuje się wartość koszyka dwóch funduszy inwestycyjnych Pioneera na dzień rozpoczęcia lokaty od wartości średniej z 12 obserwacji zmian wartości tego koszyka. Następnie otrzymaną różnicę dzieli się przez wartość koszyka na dzień rozpoczęcia lokaty.

Obliczenie średnich wartości koszyka funduszy następuje na podstawie 12 obserwacji wartości koszyka dokonanych w okresie trwania Eurogwarancji, tj.:

§          11 obserwacji w odstępach trzymiesięcznych dokonywanych w 9 dniumiesiąca: kwietnia, lipca, października, stycznia itd.

§          ostatnia obserwacja zostanie dokonana w dniu 25.03.2005 r. 

Jeżeli Y% < X%

Oznacza to, że wskaźnik wzrostu koszyka funduszy wzrósł mniej niż 10%.

Po upływie trzyletniego okresu lokaty klient otrzyma gwarantowane 10%:

Bank naliczy kwotę:

10.000 PLN+(10.000 PLN* 0,10) = 11.000 PLN

A to już wiesz?  eKARTA 40% taniej!

 

Jeżeli Y% > X%

Oznacza to, że wskaźnik wzrostu koszyka funduszy wzrósł więcej niż gwarantowane 10%. Załóżmy, że wzrost wartości koszyka Y wynosi 28,46%. Partycypacja klienta wynosi 100% wzrostu wartości koszyka indeksów akcji, co daje stopę zwrotu w okresie trzech lat trwania Eurogwarancji na poziomie 28,46%. Klient uzyska prawo do takiej stopy zwrotu nawet wtedy, gdy w okresie lokaty Bank zwiększy wysokość stopy gwarantowanej dla klienta do poziomu 20%.

Bank naliczy kwotę:

10.000 PLN+(10.000 PLN*0,2846) = 12.846 PLN

 

Opcja Podwójna Gwarancja (take profit)

Jeśli średnia wartość koszyka po którejś z obserwacji wzrośnie o więcej niż 20% wartości początkowej, to Bank zwiększy wysokość stopy gwarantowanej dla klienta do poziomu 20% na koniec okresu lokaty:

a) jeżeli Y < X

10.000 PLN+(10.000 PLN* 0,20) = 12.000 PLN

a) jeżeli Y > X (np. Y = 28,46%)

10.000 PLN+(10.000 PLN*0,2846) = 12.846 PLN

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy