Wiercimy

To będzie przełomowy rok dla wielu hoteli

To będzie przełomowy rok dla wielu hoteli
INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 03.02.2021 To będzie przełomowy rok dla wielu hoteli Sektor hotelowy czeka duża transformacja Autor: Katarzyna Tencza, Associate Director Investment&Hospitality w Walter Herz

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 03.02.2021

To będzie przełomowy rok dla wielu hoteli

Sektor hotelowy czeka duża transformacja
Autor: Katarzyna Tencza, Associate Director Investment&Hospitality w Walter Herz

Hotele z niecierpliwością oczekują na odmrożenie gospodarki. 2021 rok powinien okazać się już lepszy dla branży niż rok ubiegły. W Polsce mamy bardzo silny popyt krajowy, zarówno od strony biznesu, jak i turystyki, co dla sektora hotelowego jest o tyle korzystne, że nie jest wyłącznie uzależniony od przyjazdów turystów z zagranicy. Dzięki temu, polskie hotele mają dużą szansę poradzić sobie po odmrożeniu gospodarki, nawet jeśli jeszcze przez dłuższy czas ruch turystyki na świecie będzie zablokowany albo w jakimś stopniu ograniczany. Pokazały to dobre wyniki, jakie odnotował sektor w miejscowościach turystycznych w minionym sezonie letnim.
Hotelarze, szczególnie w dużych miastach, będą musieli wykazać się dużą dozą kreatywności, by przyciągnąć w najbliższych miesiącach polskich gości biznesowych, którzy będą mieli bardzo szeroką ofertę do wyboru. W ostatnich latach popyt na usługi hotelowe w największych ośrodkach biznesowych w kraju był bardzo duży, hotele nie musiały intensywnie zabiegać o gości. Teraz będą zmuszone wykazać się dużą elastyczność i zawalczyć o klientów. Tym bardziej, że na rynku jest spora ilość mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy, stanowiących dla nich po części konkurencję. Poza tym, wiodące sieci hotelowe wchodzą i rozszerzają ofertę mieszkań i domów na wynajem krótkoterminowy w dużych miastach i miejscowościach wakacyjnych, ponieważ klienci oczekują teraz większej przestrzeni podczas wypoczynku.
Hotele są jedną z branż, której pandemia przyniosła największe straty. W najgorszej sytuacji są właściciele obiektów, którzy nie mieli zgromadzonego rezerwowego „tłuszczyku finansowego”. Teraz zmuszeni są do sprzedaży hoteli i wycofania się z rynku, na który prawdopodobnie już nie wrócą. W tej chwili w Polsce na sprzedaż wystawionych jest już kilkaset obiektów hotelowych. Są to głównie nieduże hotele i pensjonaty zlokalizowane w mniejszych miejscowościach.
W wyniku dużego spadku zaufania do sektora ze strony instytucji finansowych obiekty w słabej kondycji nie mogą liczyć na wsparcie kredytowe. Część mniejszych hoteli położonych w niedużych ośrodkach oraz niezbyt dobrze zlokalizowanych upadnie. W tym roku będziemy świadkami przejęć na rynku hotelowym i konsolidacji branży na dużą skalę.
Znaczna część międzynarodowych inwestorów wstrzymała się z akwizycją assetów z segmentu hotelowego, koncentrując uwagę aktualnie głównie na sektorze magazynowym. Operatorzy na umowach dzierżawy bardzo ostrożnie wybierają oferty i skupiają się wyłącznie na największych aglomeracjach w kraju albo całkowicie wstrzymują się z podejmowaniem decyzji.

A to już wiesz?  Wezwij pomoc jednym kliknięciem

o Walter Herz
Walter Herz jest wiodącym na rynku, polskim podmiotem prowadzącym działalność w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie kraju. Od 8 lat firma świadczy kompleksowe i strategiczne usługi doradcze w całej Polsce. Eksperci Walter Herz doradzają inwestorom, właścicielom nieruchomości i najemcom. Firma zapewnia pełną obsługę, zarówno firmom z sektora prywatnego, jak i publicznego. Doradcy Walter Herz wspierają klientów w poszukiwaniu i wynajmie powierzchni biurowych oraz świadczą usługi doradcze przy realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze komercyjnym i hotelowym.
Firma ma siedzibę w Warszawie oraz odziały regionalne w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Łodzi. Walter Herz jest twórcą Akademii Najemcy, pierwszego w Polsce projektu, który wspiera i edukuje najemców powierzchni komercyjnych z całej Polski. Prowadzi szkolenia stacjonarne w największych miastach w kraju. W trosce o najwyższy poziom etyczny świadczonych usług wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk.

——————————-

PRESS RELEASE Warsaw, 03.02.2021

It is going to be a breakthrough year for many hotels

Hotel sector is facing a major transformation
Author: Katarzyna Tencza, Associate Director Investment&Hospitality at Walter Herz

Hotels are eagerly awaiting for the economic recovery. 2021 should turn out to be better for the industry than the last year. In Poland, there is a very strong domestic demand, both in terms of business and tourism, which is beneficial for the hotel sector, as it is not only dependent on the arrivals of foreign tourists. Therefore, Polish hotels have a good chance to cope after the restrictions are lifted, even if the tourist traffic in the world is blocked or limited to some extent for a longer period of time. It was demonstrated by the good results recorded by the sector in tourist destinations during the last summer season.
Hoteliers, especially in the large cities, will have to be creative in order to attract Polish business guests in the upcoming months, as they will have a very wide offer to choose from. In recent years, the demand for hotel services in the largest business centers in the country was very high, and hotels did not have to actively seek guests. Now they will be forced to show great flexibility and fight for customers. Especially because there is a large number of short-term rental apartments on the market, which to a certain extent are their competition. In addition, leading hotel chains are entering and expanding their offer of short-term rental apartments and houses in large cities and holiday destinations, as customers now expect more space for leisure.
Hotels are one of the industries most affected by the pandemic. The owners of facilities who did not save for a rainy day are in the worst situation. Now they are being forced to sell hotels and pull out of the market, with slim chances of returning. At the moment, several hundred hotel facilities are already put up for sale in Poland. These are mainly small hotels and guesthouses located in provincial towns.
As a result of a significant loss of confidence in the sector by financial institutions, facilities in poor condition cannot count on loans. Unfortunately, some of the poorly located smaller hotels situated in provincial towns will go out of business. This year, we will see acquisitions in the hotel market and large-scale consolidation of the industry.
A significant number of international investors refrained from acquiring assets in the hotel segment, focusing currently mainly on the warehouse sector. Operators on lease contracts choose their offers very carefully and focus only on the largest agglomerations in the country or refrain from making decisions altogether.

A to już wiesz?  Kuchnia z widokiem na nowoczesność

About Walter Herz
Walter Herz company is a leading Polish entity which has been operating in the commercial real estate sector across the country. For eight years, the company has been providing comprehensive and strategic investment consulting services for tenants, investors and real estate owners. It provides extensive support for both public and private sector. Walter Herz experts assist clients in finding and leasing space, and give advice when it comes to investment and hotel projects.
In addition to its headquarters in Warsaw, the company operates in Cracow, Wrocław, the Tri-City and Łódź. Walter Herz has created Tenant Academy, first project in the country, supporting and educating commercial real estate tenants across Poland, with on-site courses held in the largest cities in the country. In order to ensure the highest ethical level of services provided, the agency introduced the Code of Good Practice.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy