Wiercimy

Fundusze inwestycyjne w ofercie PEKAO SA

Fundusze inwestycyjne stają się coraz popularniejszą formą inwestowania. Do wzrostu popularności funduszy przyczynia się również rosnąca oferta, nie tylko pod względem liczby, ale także rodzajów oferowanych funduszy. W 2002 roku Polacy wycofali ze swoich rachunków w bankach ponad 8,3 mld złotych. Ta sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od 1997 roku. Pieniądze, które odpłynęły z depozytów bankowych zostały przeznaczone między innymi na jednostki funduszy inwestycyjnych. W 2002 roku aktywa polskich funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 10,7 mld zł. Wartość aktywów wzrosła do ponad 24 mld zł w końcu stycznia br. Zwraca uwagę zwiększający się udział otwartych funduszy bezpiecznych. Jeśli powtórzą się trendy obserwowane w innych krajach, to za kilkanaście miesięcy powinno zwiększyć się zainteresowanie funduszami akcyjnymi, w których obecnie ulokowane jest około 10% aktywów. Rok 2003 może być lepszy dla rynku akcji, może przynieść 15-20% zysków, natomiast zysków z funduszy papierów dłużnych można się spodziewać na poziomie 6-7%.Fundusze Pioneera dystrybuowane

Fundusze inwestycyjne stają się coraz popularniejszą formą inwestowania. Do wzrostu popularności funduszy przyczynia się również rosnąca oferta, nie tylko pod względem liczby, ale także rodzajów oferowanych funduszy.

 

W 2002 roku Polacy wycofali ze swoich rachunków w bankach ponad 8,3 mld złotych. Ta sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od 1997 roku. Pieniądze, które odpłynęły z depozytów bankowych zostały przeznaczone między innymi na jednostki funduszy inwestycyjnych. W 2002 roku aktywa polskich funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 10,7 mld zł. Wartość aktywów wzrosła do ponad 24 mld zł w końcu stycznia br. Zwraca uwagę zwiększający się udział otwartych funduszy bezpiecznych. Jeśli powtórzą się trendy obserwowane w innych krajach, to za kilkanaście miesięcy powinno zwiększyć się zainteresowanie funduszami akcyjnymi, w których obecnie ulokowane jest około 10% aktywów. Rok 2003 może być lepszy dla rynku akcji, może przynieść 15-20% zysków, natomiast zysków z funduszy papierów dłużnych można się spodziewać na poziomie 6-7%.

Fundusze Pioneera dystrybuowane przez Bank

Umowa zlecenia pośrednictwa w dystrybuowaniu funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI została podpisana w dniu 24 października 2000 roku.

Towarzystwo Pioneer Pekao TFI posiada 15 funduszy inwestycyjnych, wśród których 13 jest otwartych, 1 zamknięty oraz 1 mieszany. Oferuje także inne produkty, zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ma prawie 25-procentowy udział w całym rynku otwartych funduszy inwestycyjnych.

 

Na dzień 31.03.2003 roku aktywa 15 funduszy Pioneer Pekao TFI miały wartość 6,7 mld zł.

Obecnie w ofercie Banku znajduje się osiem Funduszy inwestycyjnych z Rodziny Pioneera.

 

 • PIONEER OBLIGACJI FIO
 • PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FIO

 • PIONEER ZRÓWNOWAŻONY PLUS FIO

   

 • PIONEER INDEKSOWY FIO

   

 • PIONEER AKCJI FIO

   

 • PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FIO

   

 • PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FIO

   

 • PIONEER AKCJI AMERYKAŃSKICH FIO
   
A to już wiesz?  Aplikacje mobilne a ochrona danych osobowych - czy popularny Snapchat chroni nasze informacje?

 

Fundusze bezpieczne

– inwestują głównie w papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w bony komercyjne oraz obligacje przedsiębiorstw. Ich celem jest zapewnienie stabilnego wzrostu wartości lokat. Dzięki temu cieszą się popularnością na całym świecie jako atrakcyjne uzupełnienie lokat bankowych.

Pioneer Obligacji FIO

 

Celem inwestycyjnym Pioneer Obligacji jest ochrona realnej wartości jego aktywów, poprzez inwestowanie w papiery wierzycielskie i instrumenty rynku pieniężnego. Udział papierów wierzycielskich w aktywach Pioneer Obligacji nie może być mniejszy niż 80% ich wartości.

Minimalna wpłata: 500 zł (otwarcie konta), 100 zł (dopłata)

Fundusze zrównoważone

inwestują w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne (obligacje i bony skarbowe) oraz w akcje.

Pioneer Zrównoważony FIO

Najstarszy i największy fundusz inwestycyjny zrównoważony na polskim rynku, działa od 28 lipca 1992 roku. Całkowita wartość lokat w wierzycielskie papiery wartościowe nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów funduszu, całkowita wartość lokat w akcje nie może być większa niż 70% wartości aktywów funduszu. Minimalna wpłata: 500 zł (otwarcie konta), 100 zł (dopłata)

Pioneer Zrównoważony Plus FIO

 

Fundusz działa na rynku od 1996 roku (dawniej jako Eurofundusz Zrównoważony).
Fundusz inwestuje w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne (obligacje i bony skarbowe) oraz w akcje najlepszych polskich przedsiębiorstw ( od 15 do 35 %).

Minimalna wpłata: 500 zł (otwarcie konta), 100 zł (dopłata)

FUNDUSZE AKCJI

 

Pioneer Akcji FIO

Fundusz działa na rynku od 1997 roku. Fundusz inwestuje w akcje polskich przedsiębiorstw, koncentrując się na firmach najbardziej zyskownych i najlepiej zarządzanych. Udział akcji w aktywach tego funduszu nie będzie niższy niż 60%. Minimalna wpłata: 500 zł (otwarcie konta), 100 zł (dopłata)

Pioneer Indeksowy FIO

Fundusz działa na rynku od 1997 roku. Skład portfela Pioneera Indeksowego odzwierciedla indeks giełdowy WIG20. Minimalna wpłata: 500 zł (otwarcie konta), 100 zł (dopłata).

A to już wiesz?  ZDROWE mieszkanie – OCIEPLENIE przede wszystkim

FUNDUSZE ZAGRANICZNE – pierwszy fundusz zagraniczny- Pioneer Akcji Zagranicznych został wprowadzony na rynek w połowie 2000 roku.

Pioneer Akcji Amerykańskich FIO

Fundusz oferowany jest od 8 czerwca 2000 roku. Pioneer Akcji Amerykańskich jest funduszem akcji, do 100% jego aktywów lokowanych jest w akcje dopuszczone do obrotu na giełdach papierów wartościowych lub regulowanym rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych. Rynek akcji amerykańskich przeżywa stagnację i dlatego wynik funduszu jest niekorzystny dla inwestorów. Minimalna wpłata: 1000 zł (otwarcie konta), 500 zł (dopłata)

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

Fundusz będzie nie mniej niż 70% aktywów lokował w dopuszczone do publicznego obrotu na rynku amerykańskim wierzycielskie papiery wartościowe oraz papiery wartościowe udziałowe uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy. Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w papiery wartościowe z ratingiem Standard & Poors na poziomie BB+ lub niższym. Wpłaty mogą być dokonywane w dolarach i w złotych, ale 96% klientów zainteresowanych jest wpłatami w dolarach. Minimalna wpłata: 1000 zł albo równowartość tej kwoty w USD (otwarcie konta), 500 zł albo równowartość tej kwoty w USD (dopłata)

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

Fundusz oferowany jest od 24 października 2002 roku. Fundusz będzie nie mniej niż 80% aktywów lokował w wierzycielskie papiery wartościowe, posiadające rating Standard&Poors na poziomie co najmniej BBB lub wyższym. Fundusz inwestuje w obligacje rządowe, korporacyjne i stanowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Jest to zatem fundusz bezpieczniejszy niż Pioneer Obligacji Dolarowych Plus. Stając się Uczestnikiem Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, klienci mają możliwość inwestowania na największym i najbardziej rozwiniętym rynku obligacji na świecie na rynku amerykańskim. Fundusz umożliwia nabywanie jednostek uczestnictwa funduszu zarówno w złotówkach jak i w dolarach amerykańskich. Minimalna wpłata: 1000 zł (otwarcie konta), 500 zł (dopłata) lub równowartość tych kwot wyrażona w dolarach amerykańskich.

A to już wiesz?  Podwyżka oprocentowania depozytów

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus jak i Pioneer Obligacji Dolarowych, to dla osób osiadających lokaty walutowe doskonały sposób dywersyfikacji oszczędności, bez konieczności zamiany dolarów na złote. Inwestycje powinny mieć charakter długoterminowy.

Wzrost aktywów funduszy Pioneer od początku 2003 r. wynosi 1,26 mld złł.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy