Wiercimy

Giełda bez ryzyka

Giełda bez ryzyka
Centrum Oszczędzania, czyli platforma internetowa MultiBanku umożliwiająca inwestowanie poprzez sieć, poszerzyło się o dwa nowe Fundusze Inwestycyjne. Tym samym MultiBank proponuje ich już 82. Nabycia, konwersje i odkupienia jednostek poprzez Internet są bezpłatne dla wszystkich klientów Centrum Oszczędzania. - Inwestorzy bacznie obserwują rynek – mówi Tomasz Raczyński z MultiBanku, odpowiadający za rozwój platformy – Przejściowe zawirowania na rynku papierów wartościowych sprawiają, że klienci ostrożniej podchodzą do inwestowania swoich pieniędzy. Wolni od trosk i wątpliwości mogą być Ci, którzy wpłacają oszczędności na fundusze gwarantujące utrzymanie wysokości wkładu bez względu na sytuację na giełdzie lub oszczędzający systematycznie i długoterminowo – dodaje.   W odpowiedzi na potrzeby klientów, Centrum Oszczędzania MultiBanku wprowadziło do swojej oferty dwa nowe fundusze  UniAktywna Alokacja (95%) oraz UniStoProcent Bis. Dokonując wpłat na któryś z wyżej wymienionych funduszy inwestorzy nie muszą obawiać się bessy. Polityka inwestycyjna nowych produktów polega na lokowaniu aktywów

Centrum Oszczędzania, czyli platforma internetowa MultiBanku umożliwiająca inwestowanie poprzez sieć, poszerzyło się o dwa nowe Fundusze Inwestycyjne. Tym samym MultiBank proponuje ich już 82. Nabycia, konwersje i odkupienia jednostek poprzez Internet są bezpłatne dla wszystkich klientów Centrum Oszczędzania.

 – Inwestorzy bacznie obserwują rynek ? mówi Tomasz Raczyński z MultiBanku, odpowiadający za rozwój platformy ? Przejściowe zawirowania na rynku papierów wartościowych sprawiają, że klienci ostrożniej podchodzą do inwestowania swoich pieniędzy. Wolni od trosk i wątpliwości mogą być Ci, którzy wpłacają oszczędności na fundusze gwarantujące utrzymanie wysokości wkładu bez względu na sytuację na giełdzie lub oszczędzający systematycznie i długoterminowo ? dodaje.

   W odpowiedzi na potrzeby klientów, Centrum Oszczędzania MultiBanku wprowadziło do swojej oferty dwa nowe fundusze  UniAktywna Alokacja (95%) oraz UniStoProcent Bis. Dokonując wpłat na któryś z wyżej wymienionych funduszy inwestorzy nie muszą obawiać się bessy. Polityka inwestycyjna nowych produktów polega na lokowaniu aktywów w część dłużną i akcyjną wg takiej proporcji, która pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa wkładu. Specjaliści MultiBanku podkreślają, że jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla osób interesujących się giełdą, ale i ceniących sobie bezpieczeństwo finansowe.  

Informacje dodatkowe:

 

UniAktywna Alokacja (95%) Fundusz Inwestycyjny Otwarty – jest zarządzany aktywnie na podstawie ochrony kapitału IMMUNO, który umożliwia wykorzystanie potencjału rynków akcji w sytuacji hossy oraz ochronę kapitału w sytuacji bessy. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%. 80% lokat części dłużnej to lokaty posiadające rating inwestycyjny. Dobór dłużnych papierów wartościowych dokonywany jest na podstawie bieżącej wyceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej. Część akcyjna to przede wszystkim akcje dużych polskich spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20, a także akcje wchodzące w skład indeksów RTS (Rosja), BUX (Węgry) i PX 50 (Czechy) oraz w kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami np. ADR, GDR. Dobór akcji jest na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem rynkowych i technologicznych przewag firm nad konkurencją oraz jakości zarządzania.

A to już wiesz?  Kuchnia w męskim wydaniu

UniStoProcent Bis FIO – podstawowym kryterium doboru lokat jest dążenie do osiągnięcia rocznej stopy zwrotu z funduszu nie mniejszej niż 0% przez okres roku liczony od 15 czerwca każdego roku (pierwszy okres liczony jest od daty pierwszej wyceny do 15 czerwca roku, w którym fundusz rozpoczął działalność). Portfel dłużny funduszu składa się z bonów skarbowych, obligacji skarbu państwa i innych instrumentów finansowych. Udział obligacji, innych papierów dłużnych oraz instrumentów rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 55% wartości aktywów funduszu. Jednocześnie część aktywów (nie więcej niż 45% portfela) jest przeznaczona na zakup polskich akcji – głównie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy